ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
support@dksandbazaar.com Login

Mobile verification / ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

Cancellation not allowed. Please check all details correctly. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Sand Availability / ಮರಳಿನ ಲಭ್ಯತೆ

River SandBar Quantity Taluk Village Permit Holder

Map View